Garantie en tarieven

Voor onze dienstverlening hanteren wij de regels zoals die gelden conform onze garantievoorwaarden. Dit betekent dat als het een productfout betreft en er een servicemonteur ingezet wordt, er in het eerste jaar na aankoop geen kosten in rekening worden gebracht. In het tweede tot en met het vijfde jaar worden alleen de voorrijkosten berekend.

Als het geen productfout betreft maar storingen ten gevolge van installatiefouten, inwerking van kalk, vervuilde filters en/of kraandelen, en/of inregelen van thermostaten, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen wel aan de opdrachtgever doorberekend.

De tarieven daarvoor zijn:
Voorrijden: € 55,00 (incl. BTW)
Arbeid:        € 17,50 (incl. BTW) per kwartier.

GARANTIE­VOOR­WAARDEN

1. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden gelden voor alle producten, die onder de naam HOTBATH verkocht worden.

2. Garantieverklaring
Wij garanderen dat onze producten onberispelijk geconstrueerd, geproduceerd en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en behandeling volgens onze onderhoudsvoorschriften betrouwbaar functioneren.

3. Garantieregeling

1. Garantietermijn
De garantietermijn bedraagt 5 jaar na aankoop van het product. Uitzondering hierop zijn elektronische componenten, hiervoor bedraagt de garantietermijn 2 jaar. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening - waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken - worden overlegd. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd, noch verlengd.

2. Garantieprestaties
A. Binnen de genoemde garantietermijn verhelpen wij alle functiefouten aan het product, die geweten kunnen worden aan een fout, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, uitgezonderd de onder E en F genoemde zaken.

B
. De opheffing van het defect geschiedt zodanig, dat naar onze keuze defecte delen gerepareerd, dan wel door nieuwe delen vervangen worden of dat er nieuwe delen toegestuurd worden.

C
. Tijdens de onder punt 3.1 genoemde termijn worden de ter opheffing van de terecht bevonden productiefout benodigde onderdelen, het arbeidsloon, de vracht- en verpakkingskosten, niet berekend.
Voorrijkosten worden alleen na het verstrijken van het eerste jaar van de garantietermijn berekend.

D. Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke termijn worden opgelost, de reparatie niet door ons worden uitgevoerd, of wordt deze ontoelaatbaar vertraagd, dan verklaren wij ons op verzoek van de cliënt bereid gratis vervanging te leveren.

E
. Niet onder onze garantieprestatie vallen:
Opzettelijke of door slordigheid ontstane beschadiging, gebrekkig onderhoud, inwerking van kalk, onzorgvuldig onderhoud en beschadigingen ontstaan door verkeerd gebruik van antikalkmiddelen en/of antikalkinstallaties. Schaden, die zijn ontstaan door veronachtzaming van de tijdens de montage geldende inbouw-, montage- en onderhoudsvoorschriften, alsmede door het verwaarlozen van de schriftelijke informaties over het toepassingsgebied en installatie van onze producten. Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen.

F
. De garantieaanspraak vervalt, wanneer door niet gemachtigde personen werk wordt uitgevoerd of delen van vreemde herkomst worden gebruikt.

G
. De gedemonteerde, defecte onderdelen / producten moeten met een begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan:
Hotbath B.V., Postbus 1164, 2280 CD Rijswijk.

3. Schadegevallen/Productaansprakelijkheid
Is schade ontstaan aan zaken of personen en wordt vermoed, dat een van onze producten de schade heeft veroorzaakt, dan moet hiervan onverwijld schriftelijk melding worden gemaakt aan de directie van Hotbath B.V., opdat, indien terecht, onze aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeschakeld. Het bewuste product moet ter beoordeling aan Hotbath B.V., worden opgestuurd.

Product added successful
preloader