Catalogus - Hero image

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hotbath

Datum: juni 2021

1. Definities

Afleveradres: het door Hotbath vastgelegde standaard afleveradres van Opdrachtgever. Betalingstermijn: de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn dan wel bij gebreke daarvan de termijn zoals gespecificeerd op de factuur welke door Hotbath aan Opdrachtgever is verstuurd. Fabricagedefecten: de door Hotbath en/of diens toeleveranciers vastgestelde defecten aan de producten. Garantieperiode: de garantieperiode als bedoeld in het artikel 8 (‘Garantie en Aansprakelijkheid”). Hotbath: Hot Bath B.V., ingeschreven onder nummer 27 28 30 30 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Opdrachtgever: de wederpartij van Hotbath. Overeenkomst: de (leverings)overeenkomst tussen Hotbath en Opdrachtgever. Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hotbath.

2. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders, overeenkomsten en opdrachten, aangeboden door Hotbath, of tot stand gekomen tussen Opdrachtgever en Hotbath, zowel mondeling, schriftelijk, als langs elektronische weg. De toepasselijkheid van bepalingen en/of voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een beroep op afwijkingen van deze Voorwaarden kan slechts worden gedaan, indien die afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Aanvaarding

Overeenkomsten zijn voor Hotbath slechts bindend voor zover zij schriftelijk door Hotbath zijn bevestigd of aanvaard. Hotbath is gerechtigd opgegeven orders gedeeltelijk te aanvaarden en/of afzonderlijk te factureren. Voorts is Hotbath gerechtigd om, alvorens tot levering of uitvoering over te gaan, de prijs, een voorschot, dan wel zekerheidsstelling van Opdrachtgever te verlangen.

4. Prijzen

Hotbath verkoopt en levert de producten aan Opdrachtgever tegen de op het moment van de bestelling geldende bruto adviesprijzen, verminderd met de overeengekomen korting en met inachtneming van eventuele andere overeengekomen condities. Offertes, aanbiedingen en prijzen zijn steeds geheel vrijblijvend en exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Kennelijke vergissingen of administratieve fouten kunnen te allen tijde door Hotbath worden hersteld. Samengestelde prijsopgaven gelden slechts bij afname van de totale offerte. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Van overheidswege opgelegde verhogingen van belastingen en heffingen, die van kracht worden tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de levering van de producten, zijn voor rekening van Opdrachtgever en moeten door Opdrachtgever aan Hotbath worden vergoed.

5. Levering

In catalogi, prijslijsten, online content en advertenties voorkomende afbeeldingen, maten, gewichten en andere specificaties beogen slechts een algemene voorstelling van de ontwerpen of producten van Hotbath te geven. Geringe en niet-essentiële afwijkingen of het niet op voorraad zijn van producten vormt geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Leveringstermijnen zijn indicatief, tenzij de Overeenkomst expliciet anders bepaalt. Levering door Hotbath geschiedt uitsluitend naar het Afleveradres.

Opdrachtgever dient Hotbath tijdig te informeren over wijzigingen in het Afleveradres. De levering wordt door Hotbath op het Afleveradres aangeboden op de begane grond achter de eerste deur, tenzij anders overeengekomen. Aanvullende kosten voor levering naar een ander adres dan het Afleveradres worden door Hotbath aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Aanvullende kosten die 2 voortvloeien uit het herhaaldelijk aanbieden van een levering op het Afleveradres of uit het aanbieden van een levering op een onjuist adres dat door

Opdrachtgever is opgegeven, komen voor rekening van Opdrachtgever. Reclameren als gevolg van de late levering die hierdoor is veroorzaakt, is niet mogelijk. Opdrachtgever dient, alvorens de levering te accepteren, te controleren of de geleverde producten overeenkomen met het door Hotbath meegeleverde leveringsdocument en in onbeschadigde staat zijn. Reclamaties aangaande een levering dienen door Opdrachtgever schriftelijk aan Hotbath te worden 2 verstuurd binnen een reclamatietermijn van maximaal 5 (vijf) kalenderdagen ingaande vanaf de leverdatum zoals genoemd op het door Hotbath meegeleverde leveringsdocument. Indien de levering een totale factuurwaarde exclusief omzetbelasting heeft die minder is dan of gelijk is aan de tussen partijen overeengekomen ondergrens, worden de transport- en verzekeringskosten door Hotbath aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Bij gebreke van een overeengekomen ondergrens, is deze vastgesteld op € 150,00 exclusief omzetbelasting.

6. Overmacht

Indien Hotbath door Overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, worden haar verplichtingen gedurende de Overmacht toestand van rechtswege opgeschort. Indien een dergelijke Overmacht toestand 6 (zes) maanden heeft voortgeduurd, hebben partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in welk geval Hotbath recht op vergoeding heeft van door haar gemaakte kosten voor het te ontbinden deel. Onder Overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, mobilisatie, oproer, werkstaking, arbeidsgeschillen bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Hotbath, brand, stormschade, oorlogsgevaar, bijzondere weersomstandigheden, overstromingen, natuurrampen, ontploffingen, stroomstoringen, uitsluitingen, bedrijfsstoornissen, machinebreuk, problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen, grootschalige productieproblemen, transportproblemen, vervoersstremmingen, transportvertraging en overheidsmaatregelen, zowel op internationaal als op nationaal niveau (waaronder in- en uitvoerbelemmeringen), bij Hotbath en/of haar toeleveranciers.

7. Betalingen

Betalingen dienen door Hotbath te worden ontvangen binnen de Betalingstermijn. Het recht van Opdrachtgever zich te beroepen op opschorting of verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten. De Betalingstermijn is fataal, zodat Opdrachtgever bij het uitblijven van tijdige en volledige betaling in verzuim is, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn. Opdrachtgever is over alle bedragen die niet binnen de Betalingstermijn zijn voldaan, wettelijke handelsrente verschuldigd, ingaande op de eerste dag na verloop van de geldende Betalingstermijn en te berekenen tot aan de dag van volledige voldoening. Alle betalingen worden eerst in mindering gebracht op de openstaande kosten, de verschuldigde rente en vervolgens steeds op de oudste openstaande facturen.

8. Garantie en Aansprakelijkheid

Op alle door Hotbath aan Opdrachtgever geleverde producten geldt een garantieperiode van 60 (zestig) maanden. In afwijking van het voorgaande geldt op (componenten van) producten waar elektronica in is verwerkt een garantieperiode van 24 (vierentwintig) maanden. De Garantieperiode gaat in op de factuurdatum zoals vermeld op de factuur van Hotbath aan Opdrachtgever. Gedurende de Garantieperiode zal Hotbath producten met Fabricagedefecten, ter keuze van Hotbath, repareren of vervangen. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, zal Hotbath de daadwerkelijk door Opdrachtgever betaalde vergoeding restitueren. In afwijking van het voorgaande geldt voor nieuwwaardige producten dat deze alleen voor herstel, vervanging of restitutie in aanmerking komen indien en zolang deze nog deel uitmaken van het door Hotbath gevoerde voorraadprogramma. Hotbath zal Opdrachtgever voor 3 nieuwwaardige producten maximaal de daadwerkelijk door Opdrachtgever betaalde vergoeding restitueren, verminderd met de door Hotbath gemaakte behandelingskosten zoals gespecificeerd op de website van Hotbath.

Defecten aan producten als gevolg van incorrecte assemblage, montage, gebruik of onderhoud door Opdrachtgever of derden of als gevolg van externe oorzaken zijn uitgesloten van de garantie. Slijtage als gevolg van regulier gebruik of de noodzaak tot vervanging van componenten tijdens regulier onderzoek zijn eveneens uitgesloten van de garantie. Hotbath sluit alle andere dan de hiervoor genoemde garanties uit en staat er met name niet voor in dat de producten geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel: de producten worden verkocht in de staat waarin deze zich bevinden. De aansprakelijkheid van Hotbath voor schade als gevolg van non-conformiteit of het niet voldoen aan overeengekomen leveringstermijnen dan wel voor schade die Opdrachtgever anderszins lijdt als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, is volledig uitgesloten. Deze garantie geldt uitsluitend voor Opdrachtgever en kan niet aan derden worden overgedragen. Hotbath kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor content verstrekt in welke vorm dan ook door Opdrachtgever.

9. Klachten

Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen 30 (dertig) kalenderdagen ingaande op de factuurdatum (zoals vermeld op de factuur) van de betreffende overeenkomst of binnen 30 (dertig) kalenderdagen na het ontstaan van het probleem schriftelijk aan Hotbath te worden medegedeeld. Opdrachtgever en derden zijn verplicht tot het nemen van maatregelen die eventuele schade aan producten tijdens ontvangst, verpakken, opslag, transport, installatie, gebruik en onderhoud kunnen voorkomen of beperken.

10. Retourneren

Indien Opdrachtgever meent aanspraak op garantie als bedoeld in artikel 8 (“Garantie en Aansprakelijkheid”) te kunnen maken, zal hij Hotbath hierover schriftelijk informeren alvorens de producten te retourneren, onder vermelding van de specificaties van het product, de retourzending en de reden van retourneren. Het retourneren van producten is alleen toegestaan als dit door Hotbath schriftelijk akkoord is bevonden. De retourzending dient door Opdrachtgever te worden voorzien van een voor de specifieke transportwijze geschikte verpakking, van adressering en begeleidende documenten. Opdrachtgever ontvangt geen vergoeding voor geretourneerde producten met transportschade als gevolg van onvoldoende, ondeugdelijke of ontbrekende verpakking of transportwijze. Dergelijke producten worden op kosten van Opdrachtgever retour gezonden. Als Hotbath na inspectie van het product vaststelt dat Opdrachtgever terecht aanspraak op garantie maakt, zal Hotbath de redelijke en noodzakelijk gemaakte transportkosten voor haar rekening nemen. In alle andere gevallen zijn de transportkosten voor het retourneren van de producten aan Hotbath en het retour zenden daarvan aan Opdrachtgever voor rekening van Opdrachtgever.

11. Ontbinding

Ingeval van niet tijdige voldoening van enig opeisbaar bedrag, opschorting van betaling, surseance of een aanvraag daartoe, overlijden van Opdrachtgever, diens faillissement, of indien het bedrijf van Opdrachtgever geheel of ten dele wordt geliquideerd, is Hotbath gerechtigd om de Overeenkomst, dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden, zonder ter zake tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. De vorderingen van Hotbath op Opdrachtgever zijn alsdan terstond en ineens opeisbaar, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

12. Eigendom en Retentierecht

Alle door Hotbath verkochte producten blijven eigendom van Hotbath totdat de vergoeding daarvoor, 4 vermeerderd met eventuele rente en kosten, geheel is voldaan. Het is Opdrachtgever verboden onbetaalde producten van Hotbath en/of producten die eigendom zijn van Hotbath te verhuren, te verpanden, hierop zekerheidsrechten te vestigen, dan wel anderszins te bezwaren of te vervreemden. Hotbath heeft steeds het recht van reclame als bedoeld in artikel 7:39 BW e.v. Opdrachtgever is verplicht een ieder die enig recht ten aanzien van dergelijke, bij Opdrachtgever aanwezige producten, wil uitoefenen (met name door middel van beslag) erop te wijzen dat deze producten eigendom zijn van Hotbath en Hotbath per omgaande mededeling te doen van dit beslag. Op alle door Hotbath beschikbaar gestelde content rust auteursrecht. Deze content mag enkel gebruiktworden met goedkeuring van Hotbath en met bronvermelding.

13. Kosten

Alle kosten voor juridische bijstand die Hotbath maakt ter zake van een geschil tussen haar en Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Dit geldt onverminderd ingeval van wanbetaling door Opdrachtgever. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten bedragen alsdan 15% (vijftien procent) van het factuurbedrag over de eerste € 2.270,- (tweeduizend tweehonderd zeventig euro) en 10% (tien procent) over het meerdere, te vermeerderen met omzetbelasting. De minimaal verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden evenwel gefixeerd op een bedrag van € 150,- (honderd en vijftig euro) exclusief omzetbelasting.

14. Conversie

Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend is/wordt, wordt deze vervangen door een bepaling die wel geldig is en die het meest de inhoud en strekking van de nietig(e), vernietigde of onverbindend(e) gebleken bepaling benadert.

15. Wijzigingen Voorwaarden

Hotbath heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen van deze Voorwaarden treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking daarvan.

16. Geschillen

Op de Overeenkomst en overige rechtsbetrekkingen tussen Hotbath en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Alle geschillen zullen in de eerste aanleg worden behandeld door de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag, met dien verstande dat Hotbath ook gerechtigd is geschillen voor te leggen aan de rechter die volgens de gewone bepalingen der wet bevoegd is tot kennisneming van dit geschil.

© 2005 - 2024 - Hotbath B.V.